0
Winkelwagen

Retourneren

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
 
 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • De artikelen dienen ongebruikt te zijn en opnieuw verkocht te kunnen worden.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken kan de consument doen middels het modelformulier of het sturen van een e-mail met vermelding van het artikelnummer, ordernummer en de klant gegevens.
  Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • Indien gewenst mag de klant ook ons formulier voor ontbinding en herroeping invullen en naar ons opsturen.
Bij levering van diensten:
 
 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake

  Kosten in geval van herroeping
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien een artikel/bestelling/verpakking  beschadigd bij ons aankomt of meer gebruikerssporen bevat dan nodig is om het artikel te proberen, zullen wij de waardevermindering  van het artikel aan u doorberekenen.
Behandel het artikel/bestelling/verpakking met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. (gebruik zoveel mogelijk het meegeleverde verpakkingsmateriaal, stop nooit artikelen los/onbeschermd in een doos retour)
 • De consument blijft zelf verantwoordelijk voor verlies/beschadiging van de   artikelen/bestelling naar Home Sweet Home.
  Als Home Sweet Home heeft besloten om de zending door de breukgevoeligheid of waarde te verzekeren, dient bij een retourzending de zending ook door de klant op dezelfde wijze verzekerd te worden om misverstanden te voorkomen.
  Indien er schade of breuk ontstaat aan het artikel als deze is niet verzekerd retour is gezonden zal het aankoopbedrag niet door ons worden vergoedt.
 • Worden er bij gratis verzonden artikelen/bestellingen, door een besteding van €49,99 of meer, (gedeeltelijk) artikelen geretourneerd en daarbij komt het bedrag lager uit dan €49,99 dan worden er alsnog verzendkosten gerekend. Deze worden in mindering gebracht op het retourbedrag. (voor landen buiten Nederland gelden de tarieven van het betreffende land.
  Ook bij een gratis verzonden bestelling, zijn de retourkosten voor de koper.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds in goede orde terug ontvangen is door de webwinkelier en sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Uitsluiting herroepingsrecht
 
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; bijvoorbeeld decoratie stickers waarbij huisnummers en of namen worden besteld.
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.